Pályázati felhívás

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata (5741 Kétegyháza, Fő tér 9.) pályázatot hirdet a Kétegyházi Önkormányzati Óvoda (5741 Kétegyháza, Úttörő u. 37.) intézményvezetői álláshelyének betöltésére.

 

Pályázati feltételek:

a)    az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 67. § (Kntv.) szerinti 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

b)    pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

c)    legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

d)    a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

e)    büntetlen előélet.

 

A pályázónak a pályázathoz csatolnia kell

a)    a szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel egyetemben,

b)    arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, illetve hozzájárul a személyét érintő ügy nyilvános ülésen való tárgyalásához;

c)    a külön jogszabályban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratokat,

d)    az iskolai végzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló okmányok hiteles másolatát,

e)    három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;

f)     nyilatkozatot arról, hogy a Kjt. 41. §-ában foglalt összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn, illetve megbízása esetén azokat megszünteti;

g)    a pályázó előzetes nyilatkozatát arról, hogy a megbízást mely időponttól tudja ellátni.

 

Előnyben részesül az a pályázó, aki 

- vezetői gyakorlattal rendelkezik.

 

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-    az intézmény folyamatos működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása,

-    a szakmai munka irányítása,

-    gazdálkodási, ellenőrzési, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása,

-    kapcsolattartás a jogszabályban meghatározott szervezetekkel,

-    az intézmény vezetőjének felelősségére vonatkozóan a Kntv. 69. §-a irányadó.

 

A pályázat benyújtásának határideje a kormányzati személyügyi központ honlapján történő megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázat elbírálásának várható ideje a képviselő-testület 2013. júniusi rendkívüli ülésén, előtte szakmai bizottság bírálja a pályázatokat. A pályázatok elbírálására a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet előírásai vonatkoznak.

Az állás 2013. augusztus 1. napjától tölthető be.

Az intézményvezetői megbízás 5 évre, 2018. július 31. napjáig szól, a közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén három hónap próbaidő kikötésével.

Illetmény, juttatás a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján.

A pályázatokat Kalcsó Istvánné polgármester címére kérjük benyújtani (5741 Kétegyháza, Fő tér 9.) írásos, nyomtatott formában. A zárt borítékra kérjük ráírni: ?Kétegyházi Önkormányzati Óvoda igazgatói pályázat?.

A pályázat iránt érdeklődők számára felvilágosítást nyújt Kétegyháza Nagyközség Polgármestere (telefon: 06-66-250-122)?

 

Kétegyháza, 2013. április 30.

Kalcsó Istvánné polgármester

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az adatvédelmi dokumentumok a dokumentumtárban található.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató