PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulása

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. október 16. napjától kezdődően 2025. október 15. napáig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Galamb u. 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vonatkozó jogszabályok, az intézmény alapító okirata, a szervezeti és működési szabályzata és belső szabályzatai szerinti, intézményvezetői feladatok teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

 • törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak a(z) irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a cselekvőképességét érintő gondnokság alatt,
 • felsőfokú iskolai végzettség,
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. mellékletében meghatározott képesítés,
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében meghatározott, a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírásainak való megfelelés,
 • a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti képzésen való részvétel igazolása,
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett gyakorlat,

 az intézménnyel fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony fennállása vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítésének vállalása,

 • a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat során előnyt jelent:

Hasonló területen szerzett, legalább 1-3 éves vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázati feltételekben meglévő előírások igazolását, továbbá a pályázó elérhetőségeit (lakcím, telefonszám és e-mail cím),
 • az intézmény vezetésére és fejlesztésére vonatkozó program,
 • iskolai és szakirányú végzettséget és képesítéseket igazoló okiratok másolata,
 • korábbi jogviszonyairól, szakmai gyakorlatairól szóló igazolás,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte, és amely tartalmazza azt is, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
 • amennyiben a pályázó pályázatának zárt társulási tanácsülés keretében történő tárgyalását kéri, úgy a pályázó erre irányuló, írásbeli nyilatkozatát,
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2020. október 16. napjától betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.napja

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sós Judit, a Gyulai Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési Osztályának osztályvezetője nyújt, a 66/526- 850-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (5700 Gyula, Petőfi tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VIII.12-1/2020., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető, vagy
 • Személyesen: Dr. Csige Gábor jegyző részére, Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Kjt-ben, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő

 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott eseti bizottság véleményezi, ezt követően a pályázatok elbírálásáról és az intézményvezető megválasztásáról a Társulási Tanács dönt. A Társulási Tanács fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázatokat véleményezi a pályázók személyes meghallgatását követően a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9) bekezdése szerinti eseti bizottság. A pályázatot a Társulási Tanács bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelye szerinti:
  • helyi sajtókban (online és nyomtatott felületei) – 2020. július 27.
  • települések honlapján – 2020. július 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

 1. július 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gykeszgyi.webnode.hu honlapon szerezhet.

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az adatvédelmi dokumentumok a dokumentumtárban található.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató